บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด

ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครบวงจร
ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวครบวงจร
จัดหาแรงงานต่างด้าวย 3 สัญชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา
รับทำใบอนุญาตทำงาน WORK PERMIT
รับต่อวีซ่าครบอายุ
ลูกค้าของเรา