พม่า ลาว กัมภูชา                  นำเข้าแรงงาน 30 คนขึ้นไป  Free

Up

เอกสาร

ตท.6 กรณี 1
ตท.6 กรณี 2
คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU)
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ ...
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 
 
Powered by Phoca Download

ผู้ใช้บริการบางส่วน

แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่าแรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า แรงงาน ต่างด้าว ลาว กัมพูชา พม่า MOU แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน แรงงาน