จัดหาแรงงานต่างด้าว ลาว กัมพูชา และพม่า ตามข้อตกลง MOU ถูกต้องตามกฎหมาย 100%
รับต่อเอกสารพม่าครบ 4 ปีและแรงงานลาวครบ 1 ปีเปลี่ยนเป็น MOU

Up

เอกสาร

ตท.6 กรณี 1
ตท.6 กรณี 2
คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
แบบหนังสือรับรองการจ้าง
ใบแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขออนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ (กรณี การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงาน)
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU)
แบบฟอร์มสัญญาจ้าง (MOU)
แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทย กับ ...
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
 
 
Powered by Phoca Download

ผู้ใช้บริการบางส่วน

Copyright © 2014, NP.SIAM Co.,ltd. All Rights Reserved.