บริการจัดหาแรงงานนำเข้าใหม่ตามระบบ MOU
บริการจัดหาแรงงานนำเข้าใหม่ตามระบบ MOU

♦ ขอนำเข้าแรงงาน การดำเนินการ การจัดทำเอกสาร

♦ จัดหา คัดเลือก สัมภาษณ์ แรงงานในประเทศต้นทาง

รูปภาพ