บริการงานเอกสารต่างด้าวและต่อวีซ่าใบอนุญาต ครบวงจร
บริการงานเอกสารต่างด้าวและต่อวีซ่าใบอนุญาต ครบวงจร

♦ ขอทำหนังสือเดินทาง Passport

♦ ขอตรวจลงตราประทับ Visa Non Immigrant L-A

♦ ขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit

♦ จัดทำเอกสารประจำตัวแรงงาน พิธีการ และดำเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขภายใต้ MOU

รูปภาพ