แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย
แนะนายจ้าง นำเข้าแรงงานแบบ MOU ยังไม่มีนโยบายการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย

กรมการจัดหางาน แนะนายจ้างที่จำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ทำงาน สามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระบบ “MOU” หากพบผิดกฎหมาย นายจ้างจะมีโทษหนักขั้นต่ำ 400,000 บาท ตามร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. .... ฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายนนี้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ้างงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติว่า ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนั้น นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) จะต้องดำเนินการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ 1. นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2.นายจ้างมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ โดยนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแต่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยยื่นขอโควตาและคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ส่วนกรณีที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วและต้องการจ้างให้ถูกต้อง ขอให้นายจ้างตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวว่ามี 1.บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)ที่ด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงานและยังไม่หมดอายุ หรือ2.มีหนังสือเดินทาง/เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซ่า Non Immigrant L-A ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ3.มีใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงินที่ยังไม่หมดอายุ หรือไม่ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งให้นายจ้างไปติดต่อขออนุญาตทำงานหรือขอเปลี่ยนนายจ้างแล้วแต่กรณี ส่วนนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกรมการจัดหางาน ถือเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถจ้างได้

ทั้งนี้ พบว่า ในปี2559 มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าฯ จำนวน 351,833 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีนายจ้างแจ้งความต้องการนำเข้าฯ จำนวน 227,129 คน คิดเป็นร้อยละ 54.90 และในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเภท MOU จำนวน 403,124 คน ประเภทกิจการที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การให้บริการต่างๆ จำนวน 87,836 คน 2. กิจการก่อสร้าง จำนวน 71,648 คน 3. กิจการต่อเนื่องการเกษตร จำนวน 55,272 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือ โทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 นายวรานนท์ ฯ กล่าว

รูปภาพ